Role - uprawnienia i restrykcje

Moja firma: role, uprawnienia, restrykcje, dostęp, rangi

Zaktualizowano ponad tydzień temu


Cześć 👋

W tym artykule chciałabym wytłumaczyć Ci, jak poprzez role możesz określić restrykcje dla grupy pracowników/managerów i zablokować dla nich dostęp do poszczególnych sekcji, np. do Grafiku pracy lub sekcji Ewidencji czasu pracy.

Dzięki tej funkcjonalności możesz przyznać dostęp do odpowiednich opcji

w zależności od uprawnień pracownika.

Zaczynamy! 😉

Jak dodać nową rolę?


Przejdź do sekcji Moja firma i wybierz zakładkę Role.

W sekcji tej widoczne są dwie domyślne role (Manager, Pracownik),

które nie są edytowalne.

Aby dodać nowy zestaw uprawnień/restrykcji, kliknij Dodaj rolę.

Wpisz nazwę roli oraz wartość Rangi.

(Wytłumaczenie terminu Ranga będzie w dalszej części tego artykułu).

Zaznacz, czy nowa rola ma dziedziczyć uprawnienia po roli Pracownik, czy Manager.

Wybierz pracowników, którym chcesz przypisać tę rolę.

(Ten krok możesz pominąć i wykonać później).

Pamiętaj: Określenie, czy chcesz utworzyć rolę dziedziczącą po managerze lub po pracowniku jest bardzo ważne. W przypadku, gdy chcesz nadać uprawnienia wyższe,  niż posiada domyślnie rola Pracownik, ale niższe niż Manager, zaznacz dziedziczenie po managerze. Dzięki temu będziesz mieć możliwość zaznaczenia poszczególnych opcji, do których dany pracownik powinien mieć dostęp.

Kliknij strzałkę przy danej sekcji, aby rozwinąć poszczególne opcje i zaznacz,

do których dana grupa pracowników powinna mieć dostęp.

Aby potwierdzić zmiany, kliknij Zapisz rolę.

Nowa rola będzie widoczna w osobnej kolumnie.

✔️ Gotowe! Od teraz wybrana przez Ciebie grupa pracowników będzie miała zablokowany dostęp do sekcji/opcji, które nie zostały zaznaczone w kolumnie.


Co to są Rangi?

Dla każdej utworzonej przez siebie roli możesz przypisać rangę określającą

jej hierarchię w Twojej organizacji.

Ranga jest określana w przedziale 1-10, gdzie 1 oznacza rangę najniższą, a 10 najwyższą w hierarchii. (Domyślna rola Pracownik posiada rangę 1, a domyślna rola Manager rangę 10).

Im bardziej rozbudowana struktura organizacji, tym więcej wartości odczujesz

z przypisania rang do poszczególnych ról w systemie.

💡 Przykład:

Struktura sieci sklepów jest podzielona na regiony. W każdym z regionów położonych jest kilka sklepów. W systemie wpisany jest użytkownik z rolą kierownik regionalny oraz kierownik sklepu. Kierownik regionalny ma wgląd do wszystkich sklepów

w swoim regionie, a kierownik sklepu jedynie do swojej lokalizacji,

czyli swojego sklepu.

Przypisanie do kierownika regionalnego rangi 8, a do kierownika sklepu rangi 5 sprawi, że kierownik sklepu nie będzie mógł edytować kierownika regionalnego,

ani dodać nowego użytkownika z takimi uprawnieniami.

Dzięki temu zapobiegniesz przypadkom, w których kierownik sklepu usunął z konta kierownika regionalnego lub zmienił jego dane w systemie.

Jak edytować, usunąć utworzoną rolę?

Aby edytować rolę, kliknij ikonkę ołówka ✏️, wprowadź zmiany

i zapisz ponownie rolę.

Aby usunąć rolę, kliknij ikonkę kubełka 🗑️ i wybierz rolę, którą chcesz

zastąpić usuwaną rolę.

Aby potwierdzić usunięcie roli, wpisz z wielkich liter słowo POTWIERDZAM

i kliknij USUŃ.

Jak przypisać pracownikowi daną rolę?

Aby przypisać pracownikowi rolę z odpowiedni uprawnieniami, przejdź do sekcji Moja firma >> Pracownicy, kliknij Edytuj przy pracowniku, któremu chcesz zmienić uprawnienia i zapisz zmiany.

📚 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do przeczytania poniższych artykułów:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?